Privacy Statement

Wellness Giftcard hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Zo verkoopt de Wellness Giftcard nooit uw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) aan anderen. Leest u alstublieft zorgvuldig deze privacyverklaring om te begrijpen hoe wij gegevens van u verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan. Wellness Giftcard is een waardekaart uitgegeven door International Wellness Resorts B.V., gevestigd aan de Viskweekweg 10, 8166 KJ te Emst (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52086755). 

 

Algemeen
Indien u gebruik maakt van de website van Wellness Giftcard is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan Wellness Giftcard verstrekt. Wellness Giftcard verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht. 

Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn bedoelt, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, om u een passend beschermingsniveau te bieden gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. 

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:

 • Specifieke informatie te ontvangen
 • Deel te nemen aan prijsvragen en competitie
 • Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn
 • Op termijn tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan
 • Op internet producten van ons te kopen

Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om onze diensten verder te ontwikkelen en onze klantenservice en websites te verbeteren. 

 

Link partners
De internetsite van Wellness Giftcard bevat links naar andere sites die mogelijk geen onderdeel zijn van Wellness Giftcard. Hoewel wij zeer zorgvuldig zijn in onze linkpartners zijn wij derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. 

 

Verzamelde gegevens
U verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan ons in het kader van het bestellen van een product, een dienst, een reservering, een prijsvraag, een enquête, een registratie of door het sturen van een e-mail. Wij zullen deze gegevens in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Verder kunnen wij ze gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke en andere juridische verplichtingen. 

Indien u klant bent van ons kunnen wij uw gegevens gebruiken voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Wij zullen u slechts informeren over onze andere producten en diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Door uw gegevens in te vullen, geeft u Wellness Giftcard toestemming om deze ook voor de zusterbedrijven in te zetten. Wij zullen in dat geval uw gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en u zult dan gemiddeld één keer per maand informatie ontvangen over al onze producten en diensten. 

 

Derden
Slechts in de volgende gevallen zullen wij uw gegevens aan derden verstrekken:

 • Ten behoeve van het uitbesteden van onze dienstverlening, waaronder het opnemen van contact met u;
 • Ter incasso van openstaande vorderingen;
 • Ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag;
 • Indien wij anders in overtreding zouden zijn van onze wettelijke verplichtingen;
 • In eventuele andere – nog niet voorziene – gevallen waarin deze verstrekking noodzakelijk is;
 • Voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang of van de derde aan wie de gegevens  worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden volgens de wet prevaleert.

 

Verwerking van gegevens van uw browser en over uw gebruik van onze website
Wij kunnen informatie opslaan die uw internetbrowser naar ons toezendt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u onze website bezoekt en welke delen van onze website u bezoekt. Wij verzamelen deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van onze website en voor andere statistische doeleinden. 

 

Wijzigingen
Wellness Giftcard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden doorgevoerd op de deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Download Privacy Statement