Disclaimer

Disclaimer

Wellness Giftcard heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen maar kan niet garanderen dat deze
informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wellness Giftcard aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien
van mogelijke onjuistheden van het getoonde en voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van,
vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van
Wellness Giftcard sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Wellness Giftcard geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder
mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
Wellness Giftcard aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg
van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Op de Wellness Giftcard zijn van toepassingen alle bepalingen in de Algemene Voorwaarden van toepassing. Wellness Giftcard is
niet verantwoordelijk voor getoonde content (alle in de website aanwezige inhoud) op aan deze site gekoppelde bestanden.
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Voor gebruik
van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u schriftelijk toestemming te vragen
aan afdeling Marketing & Sales. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan content of delen van deze pagina’s
gebruiken waaronder onder meer wordt verstaan het verveelvoudigen, het op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand,
het openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch alsmede het kopiëren.